Monthly Archives: September 2019

//September

Vnútorné parazity oviec a kôz

Veľa chovateľov sa dnes venuje chovu kôz a oviec. Dôvodom je zvýšený záujem o kvalitné a zdraviu prospešné kozie mlieko a výrobky z ovčieho aj kozieho mlieka. Pôvodné plemená  týchto malých prežúvavcov sú zväčša nenáročné zvieratá. Nové plemená vyšľachtené na vyššiu úžitkovosť sa stávajú náročnejšími na chov, krmivo a zoohygienické podmienky, s čím v mnohých prípadoch súvisí aj  výskyt  zdravotných problémov. V súčasnosti parazitárne choroby malých prežúvavcov predstavujú jeden z najčastejších problémov v chove týchto zvierat.  Zvlášť u kôz majú často skrytý priebeh, bez klinických príznakov, ale môžu spôsobovať straty znížením kvality a množstva nadojeného mlieka, znížením konverzie krmiva, straty na živej hmotnosti, oneskorenom pohlavnom dospievaní, poruchami reprodukcie, konfiškáciou pri zabití aj náhlym úhynom zvierat. V ostatných rokoch boli na našom území nájdené parazity, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch u nás nevyskytovali. Je to pravdepodobne dôsledok dovozu zvierat, zmeny klímy ale aj premnoženia sa voľne žijúcich prežúvavcov, ktorých zdravotný stav často nie je veľmi dobrý a môžu byť rezervoárom rôznych infekcií. Nepriaznivou skutočnosťou je, že sa stále častejšie zisťuje rezistencia parazitov na antiparazitárne lieky – doposiaľ používané [...]

Vnútorné parazity oviec a kôz 2019-09-26T10:39:08+00:00