Parazity

/Parazity

Kryptosporidióza hovädzieho dobytka

Črevné prvoky sú malé jednobunkové organizmy mikroskopických rozmerov, ktorých telo tvorí jedna bunka. V tráviacom systéme zvierat aj človeka je ich pomerne veľké množstvo. Mnohé z nich sú zdravotne neškodné, ale niektoré môžu zapríčiniť ochorenie. U zvierat sa najčastejšie diagnostikujú kokcídie, giardie, kryptosporídie. Môžu spôsobovať hnačky, zlé využitie krmiva a u mláďat aj úhyn. Kryptosporídie sú veľmi malé, obligátne intracelulárne protozoárne organizmy, patriace medzi kokcídie. Do organizmu prenikajú oocysty (vajíčka) parazita fekálno-orálnou cestou. V tenkom čreve sa sporozoity uvoľnené z oocýst prichytia na membránu črevných epiteliálnych buniek.  Spôsobujú zmeny mikroklkov hostiteľskej bunky a  vytvorenie záhybu cytoplazmatickej membrány, ktorý postupne obrastá parazita a následne vytvára parazitoformný vak. Nedochádza ku skutočnému zanoreniu parazita pod cytoplazmatickú membránu hostiteľa, ani k vytvoreniu priameho kontaktu parazita s cytoplazmou hostiteľskej bunky. Parazit akoby bol v uzavretý v krypte „obklopený hostiteľom“. V čreve dochádza k sexuálnej a asexuálnej reprodukcii. Vývoj parazita má viac štádií: sporozoity, trofozoity, merozoity, mikrogaméty, makrogaméty, zygoty a oocysty. Sporulované oocysty sú jediným štádiom, ktoré  sa dostáva trusom do vonkajšieho prostredia. Oocysty obsahujú štyri [...]

Kryptosporidióza hovädzieho dobytka 2019-11-20T11:22:07+00:00

Ako sa zbaviť bĺch

Blchy sú vonkajšie parazity (ektoparazity). Cudzopasia na povrchu tiel teplokrvných živočíchov, na vtákoch a cicavcoch, ktoré majú stálu noru alebo hniezdo. Z cicavcov vyhľadávajú hlodavce, mäsožravce, hmyzožravce a netopiere. Z vtákov trpia blchami najmä tie druhy, ktoré hniezdia v dutinách. Zväčša každý živočíšny druh a jeho blízki príbuzní majú svoj vlastný druh bĺch, ktorý môže pri nedostatku potravy cicať krv aj z iného druhu, kde sa však dlho neudrží. Doteraz bolo opísaných okolo 1000 druhov bĺch, z ktorých väčšina žije v trópoch. Blchy veľmi dobre skáču, takže sa bez problémov premiestňujú z jedného hostiteľa na druhého až do vzdialenosti 1,5 m. Živia  sa výlučne krvou. U psov môže parazitovať  blcha ľudská ( Pulex irritans), blcha psia (Ctenocephalides canis) a blcha mačacia (Ctenocephalides felis). Najčastejšie sa vyskytuje blcha mačacia. Problém s blchami mávajú nielen zanedbané psy žijúce vonku na dvoroch s možnosťou túlať sa, ale aj psy na sídliskách, ktoré väčšinu času trávia v bytoch svojich majiteľov. Najväčším zdrojom bĺch (aj roztočov - pôvodcov svrabu) na sídliskách [...]

Ako sa zbaviť bĺch 2019-10-22T16:00:46+00:00

Vonkajšie parazity malých prežúvavcov

Zvieratá na pastvinách (ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone, voľne žijúce prežúvavce) často veľmi trpia prítomnosťou vonkajších parazitov.  Ektoparazitárne choroby spôsobujú predovšetkým roztoče a krv cicajúci hmyz. Patologické pôsobenie ektoparazitov sa  najčastejšie prejavuje ochorením kože vo forme rôznych dermatitíd, stratou krvi a alergickými reakciami. Nepriame pôsobenie parazitických článkonožcov spočíva v prenášaní vírusových, bakteriálnych a  protozoárnych infekcií  priamou inokuláciou infekčného agens pri cicaní krvi, alebo nepriamo pasívnym mechanickým prenosom. Ďalšie straty sú spôsobené nepokojom zvierat, znížením dojivosti, chudnutím, pri silnom napadnutí aj úhynom. Svrab je chronické veľmi nákazlivé ochorenie zvierat prejavujúce sa  dermatitídou, žltkastými mokvavými chrastami, vypadávaním srsti, silným svrbením a znížením hmotnosti. Je spôsobený roztočmi z rodov Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes, Demodex. Predstavuje významné straty v chovoch oviec a kôz na celom svete. Do stáda sa môže zavliecť latentne chorými zvieratami – bez klinických príznakov, u ktorých sa roztoče ukrývajú v záhyboch kože a vo vonkajšom zvukovode aj 2 roky. Svrab sa môže preniesť aj infikovaným náradím, krmivom, autami, odevom ošetrovateľov a pod.  Psoroptový svrab sa prejavuje hlavne na tele postihnutých zvierat, [...]

Vonkajšie parazity malých prežúvavcov 2019-10-08T12:00:38+00:00

Vnútorné parazity oviec a kôz

Veľa chovateľov sa dnes venuje chovu kôz a oviec. Dôvodom je zvýšený záujem o kvalitné a zdraviu prospešné kozie mlieko a výrobky z ovčieho aj kozieho mlieka. Pôvodné plemená  týchto malých prežúvavcov sú zväčša nenáročné zvieratá. Nové plemená vyšľachtené na vyššiu úžitkovosť sa stávajú náročnejšími na chov, krmivo a zoohygienické podmienky, s čím v mnohých prípadoch súvisí aj  výskyt  zdravotných problémov. V súčasnosti parazitárne choroby malých prežúvavcov predstavujú jeden z najčastejších problémov v chove týchto zvierat.  Zvlášť u kôz majú často skrytý priebeh, bez klinických príznakov, ale môžu spôsobovať straty znížením kvality a množstva nadojeného mlieka, znížením konverzie krmiva, straty na živej hmotnosti, oneskorenom pohlavnom dospievaní, poruchami reprodukcie, konfiškáciou pri zabití aj náhlym úhynom zvierat. V ostatných rokoch boli na našom území nájdené parazity, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch u nás nevyskytovali. Je to pravdepodobne dôsledok dovozu zvierat, zmeny klímy ale aj premnoženia sa voľne žijúcich prežúvavcov, ktorých zdravotný stav často nie je veľmi dobrý a môžu byť rezervoárom rôznych infekcií. Nepriaznivou skutočnosťou je, že sa stále častejšie zisťuje rezistencia parazitov na antiparazitárne lieky – doposiaľ používané [...]

Vnútorné parazity oviec a kôz 2019-09-26T10:39:08+00:00

Kliešte

Kliešte sa vyskytujú na celom území Európy. Na Slovensku je známych sedem druhov  kliešťov, ktoré  môžu  prenášať patogény - pôvodcov vírusových, bakteriálnych a protozoárnych chorôb. Patria do rodov Ixodes (I. ricinus, I. hexagonus), Dermacentor (D. reticulatus, D. marginatus) a Haemaphysalis (H. inermis, H.concinna, H. punctata). V životnom cykle kliešťov sa striedajú tri vývojové štádia – larva, nymfa a dospelý jedinec. Všetky kliešte aj ich vývojové štádia sa živia jedine krvou. Hostiteľmi kliešťov môžu byť všetky suchozemské živočíchy – cicavce, vtáky, plazy, hlavne jašterice a korytnačky. Vývojové štádia aj dospelé kliešte aktívne vyhľadávajú hostiteľa. Niektoré druhy žijú v norách, hniezdach, v pôde, v puklinách stromov  - v blízkosti zvierat, kde trávia celý život. Tu majú vhodné mikroklimatické podmienky. Tieto druhy majú  užší okruh hostiteľov. Niektoré druhy hostiteľa aktívne vyhľadávajú vo voľnej prírode.  Tieto druhy sú citlivé na vyschnutie, preto sa musia presúvať na miesta s vyššou vzdušnou vlhkosťou, ktorú vedia absorbovať. Majú široký okruh hostiteľov. Vyhľadávajú v prírode miesta, kadiaľ zvieratá prechádzajú. V okolí zvieracích chodníkov vyčkávajú na vegetácii na [...]

Kliešte 2019-10-08T12:14:04+00:00