Čo je to autovakcína?

Autovakcína je inaktivovaný imunologický veterinárny liek vyrobený z patogénov a antigénov získaných zo zvieraťa, alebo zo zvierat z rovnakého chovu, ktorý sa použije na liečenie toho istého, alebo tých istých zvierat z toho istého chovu v rovnakej lokalite.

Kontaktujte nás

Kedy použiť autovakcínu?

Autovakcínu je opodstatnené použiť v nasledovných prípadoch:

 • keď nie je dostupná komerčná vakcína s rovnakým antigénom

 • keď komerčná vakcína je dlhodobo používaná a výsledok nie je zodpovedajúci nákladom

 • keď je v chove používaných viac bakteriálnych vakcín s viacerými antigénmi a je možnosť znížiť počet aplikácii

Aká autovakcína?

Na území Slovenskej republiky je povolené vyrábať autogénne vakcíny len z bakteriálnych kmeňov. Autogénne vakcíny s vírusovou zložkou nie sú povolené.

 • keď nie je dostupná komerčná vakcína s rovnakým antigénom

Poradenský a konzultačný servis

Na dosiahnutie očakávaného efektu autogénnych vakcín pre Vás zabezpečíme komplexný poradenský a konzultačný servis v chove:

 • Izoláciu a identifikáciu pôvodcov ochorení
 • Stanovenie citlivosti na antibiotiká
 • Sérologické stanovenie úrovne protilátok (PI3, BRSV, BVD, IBR)
 • Virologické vyšetrenie (Rotavírusy, Coronavírusy)
 • Dlhodobú kontrolu účinnosti vakcinačných a medikačných programov pri tlmení nákaz

Autogénne vakcíny sú inaktivované vakcíny špecifické pre určité stádo či farmu. Vakcíny AUTODYN ponúkajú individuálny prístup a riešenie nepriaznivej zdravotnej situácie tam, kde nie sú k dispozícií účinné registrované vakcíny.

Celý proces výroby prebieha v súlade s požiadavkami Správnej výrobnej praxe (GLP).

Účinnú zložku (antigén) prípravku predstavujú inaktivované imunogény príslušných izolátov, ktoré aktivujú obranné mechanizmy (makrofágy, opsoníny, B a T lymfocyty) a tam dochádza k vytvoreniu solídnej imunity proti jednotlivým infekčným agens. Jednotlivé zložky vakcíny sú v organizme postupne degradované a spracované imunitným systémom. Tým dochádza k vytvoreniu špecifických protilátok proti jednotlivým zložkám.

Na základe našich skúseností sú antigény šetrne inaktivované, vysoko purifikované a koncentrované. Na dosiahnutie vysokej imunogenity sa používajú kvalitné adjuvans vhodné pre dané druhy zvierat a antigénov.

Aktuálnosť antigénov obsiahnutých v autogénnych vakcínach je dosiahnutá pravidelnou aktualizáciou na základe laboratórnych vyšetrení minimálne raz za 6 mesiacov.

Vakcína je vhodná spravidla pre chovy, v ktorých je potrebné minimalizovať záťaž organizmu pri imunizácii. Vymeňte liečbu za vakcináciu! Vakcíny sú životne dôležité pre welfare zvierat, prevenciu ochorení a ochranu zdravia spotrebiteľa.

AUTODYN inj.

Autogénna inaktivovaná purifikovaná vakcína

Autogénna inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans pripravená zo špecifických izolovaných etiologických agens získaných zo zvieraťa alebo zvierat z jedného konkrétneho chovu a je použitá na ošetrenie takého zvieraťa alebo zvierat tohto chovu v rovnakej lokalite. Určená spravidla pre ošípané a králiky.

Zloženie (1ml):

Bacteria specifica  min. 106,0 v závislosti od použitého inaktivovaného agens, Thiomersalum   max. 0,1 mg,  formaldehydum solutium  max. 3,0 mg, emulsio olei   ad 1,0 ml.

Dávkovanie a spôsob podávania

Ošípané  2,0 ml i. m.

králiky   0,5 ml s. c.

Všebecná imunizačná schéma predstavuje vakcináciu a revakcináciu počas 2 – 4 týždňov. Vzhľadom k individuálnej povahe antigénov obsiahnutých vo vakcíne a prejavom ochorení je nutné vakcinačnú schému konkretizovať pre každý prípad individuálne.

Pred plošnou vakcináciou vždy robte skúšku znášanlivosti na zodpovedajúcej skupine cieľových zvierat.

 • Prípravok je bez ochranných lehôt.

 • Doba použiteľnosti je 6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

  V časovom intervale 6 mesiacov je nutné preverovať použiteľnosť výrobných kmeňov vzhľadom k aktuálnej epizootologickej situácii v danom chove.

 • Balenie: 50 ml; 100 ml; 200 ml; 500 ml.

AUTODYN SOFT inj.

Autogénna inaktivovaná vakcína s gélom hydroxidu hlinitého

pripravená zo špecifických izolovaných etiologických agens získaných zo zvieraťa alebo zvierat z jedného konkrétneho chovu a je použitá na ošetrenie takého zvieraťa alebo zvierat tohto chovu v rovnakej lokalite. Určená spravidla pre dobytok, ovce a kozy.

Zloženie (1ml):

Bacteria specifica  min. 106 v závislosti od použitého inaktivovaného agens. Thiomersal, roztok formaldehydu, gél hydroxidu hlinitého.

Dávkovanie a spôsob podávania

Ošípané   2,0 ml i. m.;

jalovice, býky, kravy  4,0 ml s. c.;

teľatá    2,0 ml s. c.;

ovce, kozy    2,0 ml s. c.;

králiky   0,5 ml s. c.

Obecná imunizačná schéma predstavuje vakcináciu a revakcináciu počas 2 – 4 týždňov. Vzhľadom k individuálnej povahe antigénov obsiahnutých vo vakcíne a prejavom ochorení je nutné vakcinačnú schému konkretizovať pre každý prípad individuálne.

Pred plošnou vakcináciou vždy robte skúšku znášanlivosti na zodpovedajúcej skupine cieľových zvierat.

 • Prípravok je bez ochranných lehôt.

 • Doba použiteľnosti je 6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

  V časovom intervale 6 mesiacov je nutné preverovať použiteľnosť výrobných kmeňov vzhľadom k aktuálnej epizootologickej situácii v danom chove.

 • Balenie: 50 ml; 100 ml; 200 ml; 500 ml.

AUTODYN-ID inj.

Autogénna inaktivovaná purifikovaná vakcína

s olejovým adjuvans proti bakteriálnym infekciám. Spravidla vhodná na vakcináciu ošípaných a králikov. Aplikuje sa intradermálne bezihlovým automatom.

Zloženie (1ml):

Bacteria specifica min. 107  v závislosti na použitom inaktivovanom agens. Thiomersalum max. 0,1 mg;

formaldehydum solutium max. 3,0 mg; emulsio olei ad 1,0 ml.

Prípravok je určený prevažne pre ošípané a králiky

Dávkovanie a spôsob podávania:

Pre ošípané 0,2 ml i. d.

pre králiky 0,1 ml i. d.

Všeobecná imunizačná schéma predstavuje vakcináciu a revakcináciu počas 2 – 4 týždňov. Vzhľadom k individuálnej povahe antigénov obsiahnutých vo vakcíne a prejavom ochorení je nutné vakcinačnú schému konkretizovať pre každý prípad individuálne.

Pred plošnou vakcináciou vždy robte skúšku znášanlivosti na zodpovedajúcej skupine cieľových zvierat.

 • Prípravok je bez ochranných lehôt.

 • Doba použiteľnosti je 6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

  V časovom intervale 6 mesiacov je nutné preverovať použiteľnosť výrobných kmeňov vzhľadom k aktuálnej epizootologickej situácii v danom chove.

 • Balenie: 50 ml; 100 ml; 200 ml; 500 ml.

 • Zvláštne opatrenie pre osoby podávajúce veterinárny prípravok zvieratám:

  Prípravok sa aplikuje bezihlovým aplikátorom pod vysokým tlakom. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšenie opatrnosti a bezpečnosti nielen pri aplikácii vakcíny ale aj pri manipulácií s dermojetom. Je rovnako nutné mať pod kontrolou aj ďalší obsluhujúci personál. Pri poranení osôb sa odporúča vyhľadať ošetrujúceho lekára.

Intradermálny spôsob aplikácie zabezpečuje solídnu imunitnú odozvu na podaný antigén. Antigén je spracovaný špecifickými bunkami v koži, tzv. “antigen-presenting cells” (APCs). Tieto bunky sú významnou súčasťou imunitného systému zodpovedného za vznik špecifickej a nešpecifickej slizničnej imunity. Posilnením nešpecifickej slizničnej imunity sa zvyšuje obranyschopnosť proti eventuálnemu prieniku ďalších patogénov do organizmu. Intradermálna aplikácia je rýchla, povrchová a tiež pre zviera menej bolestivá a stresujúca. V porovnaní s klasickou injekčnou aplikáciou sa znižuje možnosť rozšírenia infekcie pri aplikácii. Pri intradermálnej aplikácii nedochádza k poškodeniu svaloviny podkožia. Nedochádza ani k výskytu granulómov a abscesov a ku stratám pri jatočnom zhodnotení zvierat.

Príklady využitia v chovoch králikov

Vakcíny Autodyn-ID chránia všetky kategórie chovných i výkrmových králikov proti pôvodcom komplexu infekčnej nádchy králikov, prípadne proti pôvodcom ďalších ochorení. Pri vývoji a výrobe vakcíny boli použité najnovšie vedecké poznatky a moderná výrobná technológia. Vo vakcinačnej dávke sú obsiahnuté všetky zložky komplexného antigénu, kapsulárny antigén, O-antigén, vonkajšie membránové proteíny H a A,

fimbrínový antigén, transferíny Fe, exotoxíny, prípadne ďalšie antigény izolované z chovu.

Najčastejšie izoláty zistené v chovoch králikov: Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp. aj.